Ống TNTplus COD #TNT822

Tên sản phẩm: Ống TNTplus COD
Mã sản phẩm#: TNT822
Đặc tính:
Chú ý: Có chứa thành phần thủy ngân. Vấn đề thải bỏ phải tuân theo quy định xử lý chất thải nguy hại của địa phương.
Thành phần nguy hại
Sản phẩm có kí hiệu này có thể xem như nguy hại khi vận chuyển. Nếu cần Công Ty sẽ thay đổi phương pháp vận chuyển thích hợp với sản phẩm.
LIÊN HỆ