Ống phá mẫu COD, Manganese III, pk/150

Tên sản phẩm: Ống phá mẫu COD, Manganese III, pk/150
Mã sản phẩm: #2623415

Đặc tính:
Thành phần nguy hại Hazardous Material
Sản phẩm có kí hiệu này có thể xem như nguy hại khi vận chuyển. Nếu cần Công Ty sẽ thay đổi phương pháp vận chuyển thích hợp với sản phẩm.
LIÊN HỆ